20
Jan

20 January | 12:00 - 14:00 | Kristiansand | Open for all

GCE NODE og Maritimt Forum Sør er vertskap når Nærings- og Fiskeridepartementet inviterer til innspillsmøte i Kristiansand om den maritime politikken.

Med 85.000 ansatte og en verdiskapning som analyseselskapet Menon har beregnet til 142 milliarder årlig er den norske maritime næringen også en av landets viktigste bransjer. Den inkluderer både rederiet, sjøfolkene, utstyrsleverandører og verft landet rundt.

Med dette bakteppet har næringsminister Torbjørn Røe Isaksen startet arbeidet med en stortingsmelding  som skal legge føringer for bransjen de neste ti årene. Det er i denne forbindelse det inviteres til innspillsmøte i Kristiansand.

Bakgrunn for møtet:
Stortingsmeldingen skal gi en helhetlig gjennomgang av den maritime politikken, og omtale økonomiske rammevilkår, øvrige politikkområder og virkemidler av betydning for en konkurransekraftig maritim sektor.

Målet med innspillsmøtene er å kartlegge mulighetene og utfordringene som næringen står overfor og sikre et oppdatert og bredt kunnskapsgrunnlag. Departementet vil gjennom møtene søke å samle innspill fra næringsliv, forskningsmiljøer og andre relevante aktører i maritim sektor til områder, tiltak og virkemidler som bør inngå i en gjennomgang av den maritime politikken.

Innspillsmøtet i Kristiansand vil spesielt ha fokus på: 

a) Overføring av kompetanse fra Offshore og Maritim Næring til Offshore Vind og Offshore Havbruk
b) Maritim kompetanse på Sørlandet
c) Offhore og Maritim nærings betydning for regional verdiskaping og sysselsetting

Program innspillsmøte
12.00: Velkommen v/Helge Grobæk – Sørlandet Rederiforening & styremedlem i Maritimt Forum Sør
12.10: Innledning v/statssekretær Hannah S. Atic, Nærings- og fiskeridepartementet
12.15: Kort presentasjon av GCE NODE v/Anne Lene Dale, CEO
12.30: Innspillsrunde fra deltakerne
13.55: Oppsummering og veien videre v/statssekretær Hannah S. Atic
14.00: Innspillsmøtet avsluttes

Sted: GCE NODE, Tordenskjoldsgate 9, 4629 Kristiansand