17
Feb

17 February | 10:00 - 11:30 | Webinar | Open for all

Resultatene fra prosjektet “SAMAGDER - sjøarealer på Agder” vil bil publisert i dette webinaret.

SAMAGDER-prosjektet er ledet og utført av Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) og finansiert av Blått Kompetansesenter Sør.

På dette webinaret vil bla. et verktøy for å finne “egnede områder” for akvakultur i hver kommune bli presentert.

Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) skriver på sin egen nettside:
Prosjektet «Sjøarealer i Agder» er gjennomført på oppdrag fra Agder Fylkeskommune og administrert gjennom Blått Kompetansesenter Sør (BKS). BKS er eid av Agder Fylkeskommune, og har som formål å fremme utvikling av bærekraftig akvakultur og fiskeri i Agder. BKS finansierer prosjekter innen offentlig forvaltning, kunnskapsproduksjon og formidling samt næringsprosjekter for økt havbasert verdiskaping.

Næringslivet i Agder har etterlyst tilgang til areal for akvakultur. Ettersom tildeling av tillatelser etter akvakulturloven kun kan skje i områder som er avsatt til dette formålet i en arealplan, blir kommunenes planlegging av sjøområdene en første forutsetning for eventuelt å kunne etterkomme et slikt ønske.  Agder-kommunene har varierende praksis med å planlegge i sjø. De ønsker mer kunnskap om hva som kan være egnede areal til akvakultur. Det krever kunnskap om akvakulturnæringens preferanser, kystnære naturverdier, miljøforhold og eksisterende arealbruk.

Hovedformålet med prosjektet har vært å etablere et felles kunnskapsgrunnlag om disse temaene. Det skal tjene som et grunnlag for kommunenes planlegging i sjø. Planleggingen må konkretisere hva som er aktuell næringsutvikling i hver enkelt kommune, analysere konsekvenser og konflikter, og involvere berørte parter. Det blir så opp til politikerne i kommunene å avveie de ulike interessene mot hverandre og beslutte hvordan de vil disponere sjøarealene. Prosjektområdet er kystsonen i Agder ut til én nautisk mil utenfor grunnlinjen. Dette er grensen for hvor langt ut planlegging etter Plan- og bygningsloven kan foregå.

Prosjektet har samlet et stort materiale av kartfestet informasjon om bruk og vern av kystområdene, tilrettelagt for hver kystkommune i Agder. I hht oppdragsbeskrivelsen skulle vi også finne “egnede områder” for akvakultur i hver kommune som innebærer minst mulig konflikter. Videre het det at områdene skal kartfestes og begrunnes og at kunnskapsgrunnlaget skal leveres i et standard kartformat som kan anvendes som et utgangspunkt for videre kvalitetssikring, videreutvikling og oppdatering av kommunene. Sammen med kartfestet kunnskapsgrunnlag er det utarbeidet en skriftlig totalvurdering for hver kommune (se Tabell 1).  Relevante aktører har blitt konsultert i løpet av prosessen, og kystkommunene har være invitert til oppstarts- og midtveismøter.  De faglige anbefalingene står for NIVA/Akvaplan-niva sin regning.

Alle kommunene har en egen fil for nedlasting. Du finner de her.

For spørsmål kontakt Jon Løvland, Innakva KLYNGE, eller Christian von der Ohe, GCE NODE