11
Jan

11 January | 10:00 - 11:00 | Webinar | Open for all

Webinaret er relevant for alle dere som vurderer å søke om innovasjonsmidler fra Forskningsrådet i 2022, eller som vil bidra på en søknad som samarbeidspartner eller FoU-leverandør.

Forskningsrådet lyser ut midler i 2022 for støtte til Innovasjonsprosjekter i næringslivet. For 2022 har vi høyere forventninger til at FoU-prosjektene vi støtter faktisk fører til bærekraftige innovasjoner. For innovasjonsprosjekt-utlysningen gjør vi dette ved å justere på vurderingskriteriet “Virkninger og effekter”, slik at prosjektet og søknaden nå også vil bli vurdert på i hvilken grad den bidrar til FNs bærekraftsmål. Søkerne skal beskrive hvordan prosjektet bidrar til å nå relevante delmål under FNs bærekraftsmål, uten at det har negative effekter på andre områder i prosjektbeskrivelsen.

Store og komplekse samfunnsutfordringer innenfor helse, velferd, klima og miljø krever at bedrifter må tenke nytt og ta en mer aktiv rolle og ansvar for å løse disse. Næringslivet har en nøkkelrolle i å bidra til framtidens markeder med bærekraftige produkter, tjenester og produksjonsprosesser slik det er målsatt gjennom de globale bærekraftsmålene. Dette er noe av bakgrunnen for at vi gjør disse endringene.

Når kan vi søke?

Dere kan søke fra og med 18. januar med frist 9. mars for første periode og frist 14. september for andre periode. Bedrifter som ønsker å investere i forskning og utvikling som kan bidra til bærekraftige innovasjoner og verdiskaping, kan søke.

På webinaret går vi gjennom:

  • Forskningsrådets bærekraftstrategi og næringslivets rolle i dette
  • endringer i vurderingskriteriene, med særlig vekt på “Virkninger og effekter”
  • presentasjon av veileder til bærekraftmålene og hvordan vise ditt prosjekts bidrag
  • forventninger til beskrivelse av bidrag til bærekraftsmålene i søknaden

Dere kan stille spørsmål underveis i webinaret.

Praktisk gjennomgang av søkeprosessen

Vi vil også holde et generelt søkerwebinar 20. januar der vi går gjennom alt det praktiske ved å søke Innovasjonsprosjekt i næringslivet.

Har du spesifikke spørsmål til oss i forkant av webinaret kan du sende en e-post til ip-n@forskningsradet.no.

Søkerwebinarer for bedrifter innen spesifikke næringer og temaer

I januar kan du også delta på webinarer for spesifikke næringer eller temaområder i utlysningene. Alle webinarene blir tilgjengelige som opptak i etterkant.

Har du spørsmål om strømming eller påmelding?

Wenche Wærner

Kontaktperson

Randi Myhre


Register