Klima- og miljødepartementet inviterer til innspillsmøte om hvordan Enova bør innrettes for å få mest mulig klima og omstilling for midlene de forvalter.

Klima- og miljødepartementet styrer Enova på et overordnet nivå. Det skjer hovedsakelig gjennom fireårige avtaler om forvaltning av midlene fra Klima- og energifondet. Avtalen legger rammer for Enovas virksomhet, setter mål for aktiviteten og stiller krav til rapportering. Innenfor rammene av avtalen har Enova betydelig faglig frihet til å prioritere mellom områder, utvikle programmer og tildele støtte slik at midlene som er stilt til rådighet, utnyttes mest mulig effektivt.

Alle er velkomne til å gi innspill i høringen. GCE NODE kommer til å sende inn et høringssvar på vegne av klyngen og vil gjerne ha innspill fra bedriftene på innholdet i dette. Vi ber om at innspill sendes til GCE NODEs administrasjon ved Marianne Engvoll innen 10. mars 2020.

Den enkelte bedrift kan også sende innspill direkte til Klima og miljødepartementet.

Les mer om høringen, inneværende avtale med Enova og innsending av innspill.