In a ceremony in Oslo Wednesday morning, NODE was officially named Global Center of Expertise (GCE).

Read more
English version

Norwegian version

 

Presse meldingen fra Innovasjon Norge:

Til klyngeledere og kundeansvarlige,

Programrådet har besluttet at Maritime-klyngen på Nordvestlandet og NODE-klyngen på Sørlandet skal tas opp i det nye GCE-programmet.

Videre har de besluttet at Media-klyngen (MediArena) i Bergen og den maritime miljøteknologiklyngen Maritime CleanTech  på Sør-Vestlandet skal tas opp i NCE-programmet.

Næringsminister Monica Meland offentliggjorde dette i dag rett før kl 11.

Til grunn for beslutningen ligger en omfattende prosess. Et ekspertpanel har vurdert 8 søknader til GCE-, 7 til NCE- og 18 til Arena-programmet.

Programledelsen har så intervjuet mange av søkerne ifm sin innstilling. Programrådet har i neste omgang også intervjuet flere av søkerne før endelig beslutning ble fattet.

En streng prioritering blant mange kvalifiserte søkere,har vært nødvendig gitt budsjettrammene. Ekspertpanelet ga høy score til mange av klyngene.

Søknadene er blitt vurdert ut fra; 1. Klyngens ressursfundament, 2. Relasjoner og samarbeid i klyngen, 3. Klyngens posisjon og utviklingspotensial, 4. Eierskap og lederskap,

5. Mål, strategier og effektpotensial, 6. Gjennomføringsplan. Hver av de seks kriteriene har hatt en detaljert angivelse for hvert av klyngenivåene.

Med så mange sterke kandidater ligger det dessverre i sakens natur at beslutningen som er fattet gir langt flere skuffelser enn gleder rundt forbi i ”klynge-Norge”.

For dere som ikke nådde opp i denne omgang vil det gå et nytt tog neste år. Ambisjonen er å ha 4-5 GCE-klynger senest i 2016. Nye NCE klynger vil også tas opp de nærmeste årene.

Å utarbeide en søknad om opptak i et klyngeprogram er krevende og beslaglegger ressurser.

Vi håper innsatsen har hatt en mobiliserende effekt i klyngen, selv om søknaden ikke nådde opp i denne omgang.

For at vi alle skal lære mest mulig av denne prosessen, vil vi gjennomføre ”dialog/tilbakemeldingsmøter”  etter sommeren.

Takk for innsatsen og engasjementet i denne runden.

 

Vennlig hilsen

Bjørn Arne Skogstad

Programleder NCE – GCE