GCE NODE, Cleantech Agder, Agderforskning and Teknova invite you to participate in a survey on water technology. (Norwegian text only)

Sørlandets kompetansefond bevilget midler til en «foresight»-undersøkelse som har kartlagt «cleantech»-potensialet for Sørlandet. Undersøkelsen konkluderte blant annet med at vannbehandlingskompetansen i regionen har et stort potensiale for økte markedsandeler, og kan bidra til å avhjelpe verdens utfordringer innen økende mangel på (rent) vann.

GCE NODE, i samarbeid med Cleantech Agder, Agderforskning og Teknova, vil undersøke dette potensiale nærmere og ønsker å invitere deg til å delta i denne spørreundersøkelsen om potensiale for utvikling, produksjon og bruk av vannbehandlingsteknologi i Norge (mer bakgrunnsinformasjon angående denne undersøkelsen er beskrevet lenger ned i denne mailen). Vi tror at opplysninger fra en slik undersøkelse ikke bare vil styrke GCE NODEs posisjon i dette marked, men også åpne opp muligheter for å samarbeide på tvers av Norge for å videre styrke den nasjonale og internasjonale markedsposisjonen hos norske vannteknologibedrifter.

Du kan delta i spørreundersøkelsen ved å følge denne linken.

Det vil ta maks 20 minutter å gjennomføre undersøkelsen. Alle svar vil bli behandlet med største forsiktighet og konfidensialitet. Analyse av oppsamlede og aggregerte data vil kunne bli brukt i publikasjoner. Dersom du mener at det er andre personer i din bedrift som er bedre egnet til å besvare denne spørreundersøkelsen, håper vi at du kan videresende spørreundersøkelsen til rette vedkommende.

De som deltar vil få adgang til alle publikasjoner basert på denne undersøkelsen.

Har du spørsmål angående spørreskjemaet så er du velkommen til å ringe Bram Timmermans ved Agderforskning (9690 5212) eller send en e-post til bram.timmermans@agderforskning.no.

Svarfrist på denne spørreundersøkelsen  er 2. oktober.

Bakgrunn
Norge og norsk industri er avhengig av bruk og behandling av vann. I kombinasjon med lovgivning angående utslipp og vannkvalitet og lett tilgang på godt vann og gode resipienter, gjør dette at Norge besitter verdensledende vannbehandlings-kompetanse. Det globale vannbehandlingsmarkedet er større enn det samlede olje- og gassmarkedet, og forventes å vokse ytterligere. Derfor har kompetansen på feltet et høyt potensiale for økt eksport og utgjør et vekstpotensial for norske bedrifter.

Vannbehandlingskompetansen er spredt ut over et bredt spekter av bedrifter og bransjer, og formålet med denne undersøkelsen er å kartlegge teknologier og kompetanse, både utvikler – og brukerkompetanse, for å få en bedre oversikt over bransjer, markeder og potensielle markedsnisjer.

Ved å kartlegge disse kompetansene, skal resultatet av undersøkelsen bidra til å skape et vannbehandlingsnettverk på tvers av ulike bransjer sentrert rundt Agder. Hensikten med dette er ikke å konkurrerer med eksisterende nettverk som f.eks. Vannklyngen, som vi vil samarbeide med, men å styrke den eksisterende kompetansen gjennom utvikling av ny teknologi, kunnskapsoverføring mellom bedrifter og bransjer, gi tilgang til kunnskapsmiljøer som universiteter og forskningssentre, og etablering av industrielle støttetjenester som fasiliteter for produktutvikling og markedsoverføring.

Mer informasjon om prosjektet finner du følge denne linken.