Dersom bompengeavgiftene øker kraftig, uten at økte kostnader til arbeidspendling kompenseres, kan det føre til at bedrifter flytter fra Kristiansand eller lar være å etablere seg i kommunen.

Synspunkt fra GCE NODEs infrastrukturutvalg publisert i Fædrelandsvennen november 2016

Bedre veier har ført til bedre mobilitet i arbeidslivet og økt tilfang av arbeidskraft på Agder. Strekningen Grimstad-Kristiansand, der flere arbeidspendler mellom Grimstad, Lillesand og Kristiansand etter at det ble bygget ny firefelts motorvei, er et eksempel på det. Reisetiden mellom Arendal og Kristiansand er blitt vesentlig kortere og gjør at flere tolererer å bo i den ene byen og jobbe i den andre.

Økt mobilitet i arbeidslivet er bra både for privatpersoner og bedrifter. Privatpersoner kan for eksempel velge å arbeide i større bedrifter, som oftest er å finne i de store byene, men samtidig bo i omkringliggende småbyer og tettsteder i hele ytre og indre Agder. Denne fleksibiliteten og mobiliteten gir bedriftene bedre tilfang på kompetent arbeidskraft, mulighet til å rekruttere fra et større område, og er et viktig bidrag til skatteinntekter for mange kommuner på Agder.

Tilgang på kompetent arbeidskraft er en viktig faktor når en bedrift vurderer investeringer i en region. Den har betydning for en regions vertskapsattraktivitet for økte investeringer og nyetableringer, som igjen vil bidra til økt sysselsetning og verdiskaping.

GCE NODEs infrastrukturutvalg, som representerer klyngen av leverandørbedrifter på Sørlandet, har bidratt i arbeidet for å få bedre veier på Sørlandet. Vi er strålende fornøyd med de utbyggingsplanene som nå foreligger for landsdelen knyttet til E39, E18, Rikesveg 41/451 og Bymiljøavtalen. Samtidig er vi bekymret for at dersom bompengene ikke holdes på edruelig nivå, vil det motvirke mange av de positive effektene vi har fått av bedret E18 og de investeringer i infrastruktur som er vedtatt i årene framover.

Vi deler NHO Agders frykt for at flere bomstasjoner og høyere priser fører til at kostnadene for ansatte blir så høye at det er med på å avgjøre hvor man vil arbeide og bo i årene framover. Om det koster 20.000 kroner ekstra å arbeide i Kristiansand, dersom du bor i for eksempel Mandal eller Lillesand, kan alternativet være å flytte dersom du ikke finner arbeid der du bor i dag.

Vi er svært fornøyd med at landsdelen snart får de veiene den fortjener. Med fornuftige og edruelige bomavgifter vil det gi positive effekter for hele regionen. Det er imidlertid viktig å balansere hensynet til lokal byutvikling og bymiljøavtale mot hensynet til regionens attraktivitet innen næringsutvikling.