Den nye oljen finnes ikke, for ingen eksisterende industrier kan erstatte oljen. Men eksisterende teknologi kan gjøre oljen ny, om vi våger å ta den i bruk.

Kronikk av Anne-Grete Ellingsen (administrerende direktør, GCE NODE) og Arnt Aske (forretningsutvikler digitalisering, GCE NODE). Publisert i Stavanger Aftenblad 31. oktober 2017.

Dataløsninger gjør at mobiltelefonen fungerer så å si over hele verden. Dataløsninger gjør at banken din snakker godt sammen med banken min og alle andre banker i Norden.

Dataløsninger kan gi reduserte kostnader, økt sikkerhet og lavere utslipp på norsk sokkel, forutsatt at hele verdikjeden, fra oljeselskap til leverandør, våger å dele data for å gjøre hverandre bedre.

Det er ti år siden olje- og gassindustrien startet en prosess som vi dag ville omtalt som ”et digitalt skifte”. Gjennom prosjektet Integrerte Operasjoner ble det strukket fiberkabler fra kontrollrom på land til installasjoner til havs. Dermed kunne ulike fagdisipliner samarbeide og utvikle løsninger basert på samme datasett. Dette har bidratt til bedre operasjoner og økt sikkerhet offshore.

Det skjer vanligvis mye på ti år, men innen integrerte operasjoner har det skjedd langt fra nok. I dag svømmer vi i data fra sensorer som er koblet til omtrent alt som finnes av utstyr og operasjoner på en offshore installasjon, men vi er ikke gode nok til å utnytte mulighetene dataene gir. De ulike delene av verdikjeden hegner om sine egne data, selv om det er stor enighet om å dele data for å videreutvikle industrien.

Heldigvis finnes det andre bransjer å lære av. Telebransjen har definert tekniske standarder på tvers av landegrensene. Standardene omfatter blant annet grensesnitt, overføringsprotokoller og formater. Dette kalles interoperabilitet. Enkelt forklart betyr interoperabilitet evnen til å utveksle forretningsdata på tvers av teknologier, selskaper eller landegrenser.

Banknæringen har også vist vei. Et banksamarbeid i Norden sikrer sømløs digital betalings- og informasjonshåndtering for alle bankene. Det er en form for interoperabilitet som gjør kjøp og salg enklere for bedrifter og forbrukere. Samhandlingen bidrar til lavere kostnader og økt konkurransekraft for de nordiske bankene, samtidig som bankene har enerett til sine data.

Det er en tilsvarende løsning vi nå etterspør og arbeider for å realisere i den norske olje- og gassindustrien. For å lykkes trenger vi et system for interoperabilitet og rammer som bidrar til sikker datahåndtering og tilgang til data i nåtid.

Økt åpenhet og deling av data vil gi reduserte kostnader, økt sikkerhet og lavere utslipp av CO2. Det kan legge grunnlag for økt tjenesteinnhold i leveransene til norsk sokkel og bidra til økt konkurransekraft blant leverandørene.

Framover vil vi se enorm vekst i data, operasjonsteknologier og selvlærende systemer. Det kan bidra til økt innsikt og legge et grunnlag for å utvikle smartere og bedre løsninger som kan ta beslutninger uten menneskelig innblanding.

Sanntidsdata og ny programvare kan øke graden av fjernstyring. Innen brønn og boring er det estimert at dette kan bidra til en kostnadsreduksjon på rundt 30 prosent. Teknologiklyngen GCE NODE har gjennom et pilotprosjekt med flere store boreleverandører, arbeidet for å etablere en industristandard for utveksling og betydning av informasjon i nåtid. Oppsettet ble testet med meget oppløftende resultater ved forskningsinstituttet IRIS i Stavanger nylig.

Nå venter vi på resultatene fra det pågående bransjesamarbeidet i Konkraft-regi med fokus på økt digitalisering og mer miljøvennlig og sikker drift. Vi håper på en klar anbefaling om at det etableres en industristandard for interoperabilitet som kan legge grunnlag for sømløs samhandling mellom de ulike aktørene i næringen. Det vil gjøre utvinning av olje og gass tryggere, renere og mer effektiv.