Tre gode grunner til fortsatt å lete etter olje på norsk sokkel.

Av Anne-Grete Ellingsen, administrerende direktør i GCE NODE

Det kan muligens fremstå som paradoksalt at Norge åpner nye områder for utvinning av olje og gass, bare måneder etter at verdens ledere ble enige om å holde den globale temperaturøkningen under to grader. Slik fremstår det i alle fall i Fædrelandsvennens lederartikkel 20. mai. Men det er flere gode grunner til at norsk olje- og gassproduksjon må fortsette med uforminsket styrke:

Det vil være stor etterspørsel etter olje- og gass i mange tiår fremover. Fram mot 2050 vil verdens befolkning øke med rundt to milliarder mennesker. Vi ser en velstandsøkning i fremvoksende økonomier som vil løfte hundrevis av millioner mennesker inn i middelklassen. Tilgang på sikker energiforsyning er det viktigste tiltaket som sikrer investeringer som bidrar til arbeidsplasser. Vi vil se en betydelig økning i energietterspørsel fram mot 2050. Ifølge det Internasjonale Energibyrået (IEA) vil olje- og gass dekke rundt 40 prosent av etterspørselen. Behovet for energi vil være der enten Norge produserer olje og gass eller ikke.

Norsk olje- og gassindustri har lavere CO2-utslipp enn alle andre. IEA har flere ganger uttalt at verden trenger all den oljen og gassen som Norge kan klare å produsere. Det er fordi vi produserer med 50 prosent lavere CO2-utslipp enn det internasjonale gjennomsnittet. I en fremtid der olje og gass fremdeles vil stå for en så betydelig andel av verdens energikonsum, er det fornuftig at utvinningen skjer i de regionene som har lavest utslipp. Norsk olje- og gassindustri har siden 1994 gjennomført utslippsreduksjoner med en årlig klimaeffekt på fem millioner tonn mindre CO2. Industrien har forpliktet seg til å redusere egne utslipp med ytterligere 43 prosent innen 2030.

Norsk naturgass er en viktig del av det grønne skiftet. I et kraftsystem sørger regulerbar kraftproduksjon for stabilitet i markedet. De norske vannmagasiner fyller denne rollen i Norge og til dels i Danmark, mens det i Europa først og fremst er kullkraftverk og gasskraftverk som er stabilisatorene. Når andelen energi fra sol og vind øker, øker også behovet for at andre typer kraftverk kan kobles inn når det er overskyet og/eller lite vind. EU har i sin fremtidige energimiks definert naturgass som den viktigste fossile energikilden. Naturgass skal erstatte sterkt forurensende kull og være partner til fornybar energi i mange tiår framover. Norsk gass er således en del av det grønne skiftet i Europa, og energimengden som eksporteres fra Norge tilsvarer 10 ganger dagens norske vannkraftproduksjon eller 160 000 vindmøller på land.

Oljeindustrien med tilhørende leverandørindustri har, på lik linje med andre industrier, kontinuerlig arbeidet med å utvikle prosesser og teknologi som bidrar til å redusere CO2-utslipp og andre miljøgifter. Prosessindustrien lanserte sitt veikart for 2050 for å redusere CO2-utslippene i forrige uke. Olje og gass og maritim sektor samarbeider om et veikart med samme formål som lanseres i løpet av høsten.

Verden trenger stabil energi forsyning og tilgang på olje og gass som produseres på mest mulig miljøvennlig måte. Dette kan Norge bidra med. Alternativet er å overlate våre markedsandeler til land med betydelig høyere utslipp, på bekostning av klimaet og egen velferd.