Å jobbe i olje- og gassindustrien skaper dobbelt så store verdier som å jobbe i andre næringer og industrier.

Synspunkt fra Anne-Grete Ellingsen, administrerende direktør i GCE NODE

Flere tusen mennesker har mistet jobben i leverandørindustrien på Sørlandet det siste året, men tall fra NAV viser at arbeidsledigheten i landsdelen likevel knapt har steget. Så da er vel alt greit?

De har jo fått nye jobber, de aller fleste av dem som måtte gå fra National Oilwell Varco, MHWirth, Cameron, MacGregor og andre sørlandske bedrifter som har hovedmarkedet i olje- og gassektoren. Og det spiller vel liten rolle hva folk jobber med, bare de har jobb?

NHO-sjef Kristin Skogen Lund uttrykte bekymring under et møte med leverandørindustrien i Kristiansand før sommeren. Om nedskaleringen på Sørlandet sa hun: – På makronivå er det et beklagelig faktum at vi neppe klarer å skape nye arbeidsplasser som bidrar like mye til verdiskaping for nasjonen Norge.

Skogen Lund satte ord på det mange ikke har fått med seg: En jobb er ikke en jobb!

I alle fall ikke når det kommer til å skape verdier for fellesskapet. Ringvirkningsanalyser utført av Menon viser at verdiskapingsbidraget fra bedriftene i næringsklyngen GCE NODE på Sørlandet, er omtrent dobbelt så høyt som i øvrig privat sektor. En jobb i olja skaper altså like store verdier for Norge som to jobber utenfor olja.

Vi trenger selvsagt et mangfold av yrker og yrkesutøvere. Samtidig må vi være klar over at noen næringer – og én næring spesielt – har bidratt mer enn noen annen til å løfte Statens inntekter og skape et høyt velstandsnivå her i landet.

Verdiskapingen i norsk olje og gass er ekstremt mye høyere enn i andre bransjer. Finansdepartementet har beregnet Statens inntekter fra oljesektoren til å være omtrent 233 milliarder kroner i 2016, eller nærmere 20 prosent av de totale inntektene. Hver femte budsjettkrone i statsbudsjettet kommer altså fra norsk olje- og gassvirksomhet. Dette viser to ting: At Norge er avhengig av en fortsatt sterk olje- og gassvirksomhet for å sikre Statens inntekter og god velferd til innbyggerne. Og at norsk olje og gass sysselsetter mange svært produktive og dyktige mennesker. De beste hodene vil fortsatt ha en fremtid i norsk oljebransje.

Fra flere hold kan det nærmest virke som om oljealderen er over. Det kunne ikke ha vært mer feil. Norsk petroleumsindustri vil være en viktig industriell motor i flere tiår fremover.

I tillegg til å være en bærebjelke i norsk økonomi, er teknologi og kompetanse fra petroleum og maritim sektor avgjørende for det grønne skiftet. Industrien har teknologi og kompetanse som er viktig for andre offshorerelaterte næringer som havvind, undersjøisk gruvedrift og akvakultur (blå vekst). I dag er teknologi fra olje og gass allerede godt representert i flere av disse markedene, men satsinger krever at bedriftene har nødvendig kapasitet og økonomisk evne til utviklingen og tilpasningene som kreves for å kunne levere til mange av disse markedene.

Det er ingen god idé å kun erstatte tusenvis av arbeidsplasser som gir høy verdiskaping, med tusenvis av arbeidsplasser som gir lavere verdiskaping. Vi må også satse på menneskene og industrien som har vist en eksepsjonell evne til å skape verdier.