Forrige uke ble det bekreftet: Den sørlandske teknologiklyngen NODE hører hjemme i Mesterligaen. Opprykket er verdt 100 millioner kroner og kan få store ringvirkninger for landsdelen.

Av Tor Henning Ramfjord, styreleder GCE NODE og Anne-Grete Ellingsen, administrerende direktør GCE NODE

– Dette er norsk næringslivs Champions League, sa næringsminister Monica Mæland da hun 18. juni offentliggjorde at NODE blir en av de to første klyngene som får status som Global Center of Expertise. Statusen utløser rundt 10 millioner kroner i offentlig støtte hvert år de neste ti årene.

Millionene – og det langsiktige perspektivet – gjør det mulig å videreutvikle NODE-klyngen, både for å sikre at NODE-bedriftene beholder den verdensledende posisjonen, og for å utforske hvordan teknologien vår kan utnyttes i andre sektorer enn olje og gass.

Sørlandet er i dag Norges ledende region for eksport av teknologiprodukter. Utstyr som sendes fra Agder-fylkene til alle verdenshjørner, er basert på høy kompetanse utviklet av de 64 NODE-bedriftene i tett samspill med Universitetet i Agder. Innen mekatronikk, et fagfelt som kombinerer hydraulikk, IT, styringskompetanse og mekanikk, er UiA verdensledende. Mye av utstyret NODE-bedriftene produserer er basert på kompetanse innen mekatronikk.

Sørlandet har verdikjeder som leverer mer enn 80 prosent av alle borepakker i hele verden. Vi er også verdensledende på løfteutstyr til skip og plattformer, bøyelast og losseutstyr (mooring). Rundt høykompetansebedriftene våre er et miljø av leverandører som leverer både til NODE-bedriftene og til en rekke andre bransjer.

Å levere et høyt volum av produkter og tjenester, krever flere kvalifiserte hoder og hender enn vi har i regionen i dag. Derfor har mange NODE-bedrifter etablert filialer i europeiske land. I Baltikum og Polen utføres for eksempel manuell sveis, noe som bidrar til en vesentlig kapasitetsøkning i høykonjunkturperioder. For å sikre kompetanse på Agder innen disse områdene, er UiA nå i ferd med å etablere en utdannelse på universitetsnivå innen sveis og materialer.

I Portugal jobber dyktige ingeniører sammen med norske fagmiljøer og bidrar til økt kapasitet på ingeniørsiden. Språket gjør også de portugisiske ingeniørene til viktige ressurser når bedrifter skal arbeide i Brasil. En ringvirkningsanalyse basert på 2012-tall viser at NODE skaper rundt 30.000 arbeidsplasser i utlandet, i tillegg til rundt 15.000 i Norge.

Rundt 5000 tonn utstyr sendes årlig fra Sørlandet til hovedmarkedene i Korea, Singapore og Kina. At de fleste kundene holder til på den andre siden av kloden, krever god logistikkplanlegging, slik at både utstyr og personell kommer fram som det skal. NODE-bedriftene er gode på å standardisere produksjonen og ha en effektiv logistikk som sikrer kontroll over kostnader og ferdigstillelse av leveranser.

NODE-bedriftene har lang erfaring med innovasjon i samspill med sine kunder, såkalt erfaringsbasert innovasjon. Det har resultert i en verdensledende posisjon. Framover må vi bidra til at oljeselskaper og redere kan kutte kostnader både på utstyr, vedlikehold og drift. Det krever økt grad av fjernstyring, fokus på mer bærekraftige løsninger med lave utslipp av miljøgasser, lavere driftskostnader og enda sikrere operasjoner. Robotisering, automatisering og deling av informasjon er nøkkelord for å nå disse målene.

For å lykkes må erfaringsbasert innovasjon kombineres med forskningsbasert innovasjon. Samspillet mellom NODE-bedriftene og FoU-miljøene på Agder vil stå sentralt, det vil også samspillet med de beste FoU-miljøene nasjonalt og internasjonalt som kan komplettere og forsterke vår kompetanse.

I begrunnelsen for å gi NODE status som Global Center of Expertise, ble det blant annet lagt vekt på NODEs gode samarbeid med akademia. Universitetet i Agder er selvsagt en sentral aktør, men klyngen samarbeider også med andre forskningsmiljøer som Agderforskning, IRIS og Teknova. NTNU er partner i NODEs søknad til Sentre for forskningsdrevet innovasjon, sammen med mange sterke miljøer i Finland, Danmark, Tyskland og USA.

Et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) kan utløse 200 millioner kroner til forskning på Sørlandet, noe som vil bringe hele forskningsmiljøet i landsdelen opp i Mesterligaen. SFI vil dessuten forsterke muligheten for å få bevilgninger over statsbudsjettet til prosjektet Sørlandslab, et planlagt testlaboratorium for hele Norge, der NODE-bedriftene allerede har sagt seg villig til å kjøpe tjenester for mer enn 50 millioner kroner.

SFI og Sørlandslab vil ikke bare bidra til å forsterke NODEs posisjon i etablerte markedsområder, men også tilføre forskningsressurser som gjør det mulig å ta tilpasse dagens teknologi til andre markedsområder, for å utvikle flere ben å stå på for deltakerne i klyngen.

Vi håper at GCE-statusen er trinn én i en tre-trinns-rakett, der SFI og Sørlandslab er de neste trinnene. I så fall vil 2014 bli et jubelår for Sørlandet!