Mechatronics Innovation Lab er et viktig redskap for omstilling, sysselsetting og økt verdiskaping. Nok en gang er laben ikke prioritert av den sittende regjeringen.

Som ledere og tillitsvalgte i industribedrifter på Sørlandet, er vi skuffet over at regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett for 2017, ikke bidrar med ytterligere midler til utrustning av det nasjonale laboratoriet Mechatronics Innovation Lab (MIL). Næringslivet har stilt opp med finansiering av bygget, utstyr og aktiv deltakelse i utforming og drift, men regjeringen unnlater igjen å bidra til spleiselaget.

MIL er under bygging i Grimstad, hvor det vil understøtte Universitetet i Agders sterke nasjonale posisjon innen mekatronikk. Sommeren 2017 står bygget klart, men foreløpig ser det ut til at selve laboratoriet vil være spartansk utrustet når det etter planen åpnes. Pengene til innkjøp av deler av utstyret, for å sikre en nasjonal lab for kommersialisering av teknologi og løsninger som vil bidra til økt konkurransekraft og omstilling, ser ikke ut til å komme fra den sittende regjeringen.

Takket være støttepartiene KrF og Venstre, og bred oppslutning i Stortinget og på Agder, bevilget regjeringen 20 millioner til MIL i revidert nasjonalbudsjett for 2015. KrF og V sikret at det kom nye 20 millioner kroner i statsbudsjett 2016. De resterende 60 millionene hadde vi håp om at regjeringen nå ville bevilge på statsbudsjettet for 2017. Det skjedde ikke.

Norge og den petroleumsrelaterte delen av industrien er fremdeles i sterk omstilling. Fokus på forskning og produktutvikling har økt betydelig, og målet er å levere enda mer kostnadseffektive løsninger og produkter, i tillegg til å flytte teknologi og kompetanse til nye områder som havvind, fiskeoppdrett og gruvedrift på havbunnen. Omstillingen øker behovet for raskere testing og kvalifisering av ny teknologi. Det er nettopp det MIL skal brukes til.

Omstillingen medfører at industrien har redusert både personell og bygningsmasse, og dermed har mindre kapasitet og økonomi til å betjene eller bygge opp pilotering og testing internt i egen organisasjon. Spesielt gjelder dette de mange små og mellomstore bedriftene som er underleverandører til de store lokomotivene i industrien. I lys av dette er MIL blitt et enda viktigere verktøy i landsdelens og Norges omstillingsprosess.

Behovet for å etablere et nasjonalt laboratorium som MIL, har hatt bred støtte i Stortinget. Et klart flertall har vært opptatt av å skape virkemidler som sikrer at mer forskning resulterer i nye produkter. MIL vil fylle et hull i det norske innovasjonssystemet, og sørge for at vi raskere får nye produkter ut i markedet.

MIL vil ikke bare være viktig for å frambringe nye og mer kostnadseffektive løsninger for olje- og gassindustrien. Den vil også være stedet der dagens leverandører tester ut andre anvendelser av teknologien, rettet mot nye markeder. Laben blir altså også viktig for å gi den norske olje- og gassindustrien flere ben å stå på.

Første spadetak for MIL ble tatt 18. mai i år. Byggingen er med andre ord godt i gang! Et styre med medlemmer fra både akademia og næringslivet er på plass. Og en administrerende direktør forventes tilsatt i løpet av oktober.

Til sommeren står MIL-bygget klart. Uten ytterligere statlige tilskudd vil laben da mangle materialtestingsutstyr, automatiseringsutstyr, og også utstyr nødvendig for å etablere den planlagte klimalaben.

Vi er skuffet over at regjeringen ikke følger opp oppstartsbevilgningene med fullfinansiering av MIL. Vi setter nok en gang vår lit til at KrF, med støtte fra Venstre, prioriterer MIL høyt i sine forhandlinger med regjeringen, og at Stortinget fortsatt står fast ved sin støtte.

Frode Jensen, administrerende direktør, National Oilwell Varco Norway
Finn Amund Norbye, administrerende direktør, MHWirth
Høye Høyesen, administrerende direktør, MacGregor Norway
Terje Uleberg, administrerende direktør, On & Offshore Services
Jarle Dyrdal, administrerende direktør, Cameron Sense
Øyvind Boye, administrerende direktør, AS Nymo
Anne-Grete Ellingsen, administerende direktør, GCE NODE
Trygve Mikkelsen, leder Tekna NOV Norway
Henning Jensen, leder Tekna MHWirth
Andreas Mykland, leder Tekna MacGregor
Alf Ørjan Grundesen, leder NITO MacGregor Arendal
Kim Daniel Osmundsen, leder NITO MacGregor Kr.sand
Frank Hegna, leder NITO MacGregor Porsgrunn
Charlotte N. Lindstad, leder Tekna Elkem
William Strømsvold, leder Tekna APL
Karin Lee-Hansen, leder Tekna Aust- og Vest-Agder
Jannicke Sommer-Ekelund, leder Negotia MHWirth
Stian Sjølund, Leder IndustriEnergi MHWirth
Asbjørn Pettersen, leder NITO MHWirth