Antallet roboter i industrien på Sørlandet vil øke kraftig de neste årene. Det vil bidra til økt konkurransekraft og sikre videre utvikling av industrien. Det kan også bidra til å flytte hjem produksjon som i dag utføres i lavkostland.

Av daglig leder Helene Falch Fladmark i Eyde-klyngen og daglig leder Anne-Grete Ellingsen i GCE NODE

Automatisering, robotisering og digitalisering preger utviklingen i all produksjon. Vi står midt i det som ofte omtales som den fjerde industrielle revolusjonen, der økt datakraft – og datakraft integrert med mekanisk kraft – endrer produksjonsprosesser. Nye generasjoner smartere og selvlærende roboter som kan jobbe side om side med mennesker, bidrar til å optimalisere produksjonen. Forbruket av materialer minimaliseres og produksjonen kan gjennomføre med lavere kostnader og gi økt produktivitet og konkurransekraft og redusert belastning på miljøet.

En rekke bedrifter på Agder har allerede avanserte roboter i sine produksjonslinjer. Bildelprodusenten Benteler Automotive leder an med hele 80 roboter i sin produksjon i Farsund. Det er ikke overraskende, for internasjonalt er det nettopp bilindustrien og elektronikkindustrien som utpeker seg med høy grad av automatisering.

28 prosent av alle registrerte aksjeselskaper på Agder har industri/produksjon i sin næringskode. Andelen er mer enn dobbelt så høy som i resten av Norge (13 prosent). En undersøkelse utført av Agderforskning på oppdrag fra UiA og i samarbeid med et robotiseringsnettverk som er etablert på Agder, viser at det er et potensial for økt robotisering i landsdelen. Undersøkelsen omfatter både større og mindre industribedrifter. Blant de produksjonsbedriftene som har svart, oppgir 21 prosent at roboter inngår i deres produksjon. Flere bedrifter planlegger imidlertid å ta roboter i bruk, og enda flere ser viktigheten av å øke kompetansen om bruk av roboter for å styrke sin konkurransekraft.

Sørlandet er en region med høy eksportandel av varer og tjenester til det globale markedet. Mange av bedriftene er underleverandører til globale bedrifter. For å sikre konkurranseevnen til industrien på Agder, har GCE NODE og Eyde-klyngen tatt initiativet til å etablere to kompetanseprosjekter for å spre kunnskap om de muligheter som ligger i robotisering, automatisering og digitalisering. I Future Robotics, som er ledet av Universitetet i Agder, deltar ytterligere fire næringsklynger; Lister-alliansen, Sinpro, Digin og Sørlandsporten Teknologinettverk. Future Robotics involverer således majoriteten av industribedrifter på Sørlandet og er et samarbeid på tvers av bransjer. Målet er å lære av hverandre og å utvikle forsknings- og utviklingsprosjekter som kan bidra til at bedriftene tar del i den rivende utviklingen innen dette feltet.

Digitaliseringen av samfunnet og næringslivet øker fordi det utvikles bedre måleutstyr og sterkere maskinell analysekapasitet (ofte referert til som «Big Data»-revolusjonen), noe som endrer mange etablerte arbeidsprosesser og -metoder. Denne nye hverdagen vil også sette andre krav til kompetanse både for ingeniører og fagarbeidere.

Med Universitetet i Agder i spissen, har Sørlandet allerede en sterk posisjon innen informasjonsteknologi og mekatronikk; kombinasjonen av mekanikk, styringssystemer og programvareutvikling. Storsatsingen Center for Offshore Mechatronics har fokus på å utvikle både bedre styringssystemer og programvare som kan bidra til økt fjernstyring og bedre tilpassete roboter. Dette er et godt grunnlag for å styrke regionens og universitetets kompetanse som nasjonalt ledende innen mekatronikk, i tillegg til å bistå industrien med å utvikle bedre roboter og mer automatiserte arbeidsprosesser.

Regjeringen legger senere i år fram en industrimelding for Stortinget. Tyskland har en nasjonal strategi på dette feltet kalt Industrie 4.0 som har bidratt til å øke landets konkurransekraft. Vårt håp er at Regjeringen vil etablere en tilsvarende nasjonal strategi for Norge som kan bidra til å sikre Norges posisjon som industrinasjon og Sørlandets posisjon som ledende eksportregion av høykompetanse produkter til det globale markedet.