For at Norge skal beholde det teknologiske forspranget, trenger vi et nasjonalt laboratorium for pilottesting. Laben, som er planlagt i Grimstad, bør være på plass allerede i 2016.

Av Anne-Grete Ellingsen, daglig leder GCE NODE og Tor Henning Ramfjord, styreleder GCE Node og administrerende direktør National Oilwell Varco Norway

Industrien har lenge påpekt at der er «et hull» i det norske innovasjonssystemet. Vi investerer i forskning og utvikling, men mangler laber for pilottesting for å få mer av forskningen ut i markedet.

Marked og myndigheter krever dokumentasjon på at utstyr og nye løsninger virker og kan opereres trygt. Finansieringsinstitusjoner er tilbakeholdne med å finansiere løsninger som ikke er testet (proven technology). Pilotering er således et kritisk virkemidler for å sikre at mer av innsatsen innen forskning omsettes til økt verdiskaping og konkurransekraft, flere nye bedrifter og økt sysselsetning. I pilottestfasen testes økonomiske og tekniske forutsetninger, før fullskalaproduksjon igangsettes. Fasen gir viktig læring for å tilpasse utstyr og løsninger til produksjon, samt utprøving av materialer, funksjonsmåte og sikker drift.

I dag må bedriftene utenlands for å teste sine nyvinninger. England og flere land i Østen bygger pilottest-fasiliteter for å tiltrekke seg bedrifter og investeringer. Når leverandørindustrien må ut av Norge for å teste sine produkter, bidrar det til å svekke kompetansebasen, og det er fare for at også utviklingskompetansen flyttes ut.

For å motvirke denne trenden har flere teknologi- og kompetansebedrifter gått sammen med norske og internasjonale forskningsmiljøer for å etablere en nasjonalt pilottest-lab ved UiA på Campus Grimstad; kalt Mechatronic Innovation Lab – MIL (Sørlandslab). MIL er spesielt rettet mot mekatronikk, en kombinasjon av mekanikk, styringssystemer og IKT, som er kjernekompetansen i mange industrier i Norge og spesielt på Sørlandet. UiA i Grimstad har en ledende nasjonal posisjon innen mekatronikk.

I dag er det sterkt fokus på å frambringe nye og mer kostnadseffektive løsninger som kan sikre jevnere investeringsnivå på norsk sokkel. Dette vil bidra til mindre svingninger i sysselsetting innen sektoren. Også internasjonalt etterspørres mer kostnadseffektive løsninger innen både olje- og gass og fornybarmarkedet. Nye løsninger krever testing. Jo lenger vi venter med å få på plass pilottest-laber i Norge, jo mer risikerer vi å undergrave våre fagmiljøer og svekke vår egen konkurransekraft.

MIL vil også være viktig for å teste ut nye anvendelsesområder for NODE-bedriftenes kjernekompetanse. MacGregors nyutviklede kran for installasjon og vedlikehold av vindmøller til havs er et eksempel på dette. En pilottest-lab er NODE-klyngens topprioritet. og var også Sørlandsutvalget topprioritet. Laben vil sikre verdiskaping og vekst på Sørlandet, men også i andre kommuner og fylker der bedriftene har filialer.

MIL er viktig for å gi Sørlandet og Norge flere ben å stå på. Den kan bli et nav i et økosystemet der kompetansemiljøer, industri, næringsliv, inkubatorer, tjenesteleverandører innen test og utprøving og investorer samspiller og forsterker hverandre.

MIL skal være et bransjenøytralt testlaboratorium eiet og drevet av UiA. Forretningsplanen for MIL er utarbeidet og betalt av næringen selv. Næringen har også forpliktet seg til å bruke 50 millioner kroner for å sikre drift de første årene. Skeiegruppen har gitt en gave på 10 millioner, Ugland Eiendom vil oppføre bygget og flere bedrifter vil donere utstyr til felles bruk i laben. Det eneste som mangler er et utløsende, offentlig bidrag på rundt 100 millioner kroner, som kan fases inn over to-tre år. Behovet for å komme i gang i 2015 er 15-20 millioner.

Næringsministeren fant ikke rom for dette initiativet på Statsbudsjettet 2015. Spørsmålet er hvor lenge industrien vil ha tålmodighet til å vente på at det offentlige stiller opp i et spleiselag der industrien tar de største byrdene? Er manglende vilje til å bidra et signal denne regjeringen ønsker å sende til en av Norges mest konkurransedyktige næringer?