Oljeprisens fall det siste året har akselerert diskusjonen om omstilling til en grønn fremtid. Så paradoksalt det enn kan høres ut, spiller imidlertid teknologiutvikling i olje- og gassnæringen en nøkkelrolle i overgangen til det grønne skiftet.

Av Anne-Grete Ellingsen, CEO GCE NODE, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, adm.dir. Norsk olje og gass og Owe Hagesæther, CEO GCE Subsea

Den globale levestandarden har økt kraftig de siste tiårene. Innen 2030 vil antallet mennesker i middelklassen være tredoblet. Verden må ha mer energi, samtidig vil klimautfordringene bli enda mer alvorlige. Det er en bred enighet om at utslippene av klimagasser må reduseres kraftig, og det haster å få på plass tiltak som virker. Da må energimiksen bli mer variert. Gass og fornybar energi blir enda viktigere, særlig for å erstatte den klimafiendtlige kullkraften.

Det grønne skiftet kommer ikke av seg selv. Verdens energibehov vil øke. Vi må i ta i bruk de energikildene vi har, og som er økonomisk bærekraftige, samtidig som vi sørger for at energien vi bruker blir renere. Her vil norsk olje- og gassnæringen være sentral: Det grønne skiftet vil også inneholde energi fra olje og gass, og de nye grønne arbeidsplassene vil ta i bruk teknologi og metodikk utviklet i olje- og gassektoren.

Mange av Norges fremste ingeniører arbeider i dag i petroleumssektoren. De har levert solide prestasjoner som har gjort Norge til et høyproduktivt og innovativt land – faktisk på 14. plass i verden! Vi har høyest BNP per time arbeidet i OECD. I tillegg er vi ledende på eksport av høykompetanseprodukter til hele verden.

Når vi nå trenger omstilling, er det viktig at olje og gassnæringen går i front, slik sektoren har gått i front de siste 30-40 årene i Norge. Teknologiutviklingen og den økte satsingen på teknologi og innovasjon i olje- og gassektoren, vil bidra til nye løsninger som både er mer kostnadseffektive og miljøvennlige. Kompetansen fra olje- og gassnæringen er også viktig når vi skal utvikle morgendagens løsninger for oppdrettsnæringen, fornybar havenergi og gruvedrift på havbunnen.

Den felles strategien for selskaper, myndigheter og forskningsmiljøer, OG21-rapporten, har vist oss at det finnes et stort potensial til å minske klimautslippene i olje- og gassektoren, samtidig som boring av brønner blir tryggere, billigere og har lavere risiko for miljøhendelser. Et annet interessant og viktig poeng er at denne nye teknologien vil gjøre det mulig å bore brønner som vi hittil ikke har kunnet bore med dagens teknologi. Vi har altså muligheten til å hente ut mer energi på en renere og tryggere måte. I en verden som trenger olje og gass i overskuelig fremtid er dette viktige tiltak.

Vi er glade for at Stortinget i revidert Nasjonalt budsjett bevilget 20 millioner til en nasjonal lab for markedskvalifisering av ny teknologi, Mechatronics Innovation Lab (MIL). Pilotering og markedskvalifiseringslaber vil bidra til at mer forskning og innovasjon kommer raskere ut i markedet. Slik bidrar laben til det grønne skiftet; både gjennom en mer kostnadseffektiv og bærekraftig olje- og gassektor, og via teknologioverføring til andre bransjer.

Når politikerne snakker om virkemiddelapparatet og overgangen til en grønn økonomi, kan det virke som at de glemmer hvor store gevinster effektivisering i olje- og gassektoren har gitt. Potensialet for teknologioverføring er enormt. I dag brukes teknologi fra olje- og gassektoren til overvåking av hjertepasienter og finanstransaksjoner, lading av elbiler og feltsykehus. Det finnes mange eksempler på dette, og i en rapport Rambøll har skrevet på vegne av Norsk olje og gass fortelles ytterligere 22 eksempler på slike teknologioverføringer som har bidratt til mer effektiv ressursbruk i andre sektorer. Her ligger mange av mulighetene for fortsatt utvikling av det norske kunnskapssamfunnet: Både innen offshore olje og gass, innen de nye næringene, og til bruksmåter vi ennå ikke kjenner.

En produktiv og innovativ olje- og gassektor sikrer energiproduksjon, arbeidsplasser og statsinntekter på en måte som ingen andre næringer i Norge gjør. Sektoren er svært viktig for investeringer sammenlignet med andre bransjer i Norge. Det er et politisk uttalt mål å øke produksjonen på norsk sokkel, noe blant annet Johan Sverdrup-feltet skal sørge for. Dette er et kinderegg av et felt som både skal sikre oljeinntekter til vår felles velferd de neste 50 årene, bidra til at vi beholder vår konkurranseposisjon innen høykompetanseprodukter til den globale energisektoren og sørge for at vi leverer den gassen Europa trenger til å kutte sine kullutslipp. For hver enhet kull som byttes ut med naturgass fra Norge blir utslippene av CO2 halvert. Samtidig er vår jobb å sørge for at det som hentes opp av bakken produseres så rent som overhodet mulig. Vi er klare for den utfordringen.