Kompetanse og teknologi fra olje- og gassindustrien gir sørlandske bedrifter et fortrinn når nye markeder åpner seg i havrommet.

Kronikk av Anne-Grete Ellingsen, administrerende direktør GCE NODE

– Dette er havets århundre! sa næringsminister Monica Mæland nylig i et møte med GCE NODE og MacGregor i Kristiansand. Signalet om at potensialet for ny næringsvekst her i landet ligger utenfor fastlandet, kan knapt bli sterkere.

Nå er det riktignok ikke noe nytt at havet spiller en hovedrolle i norsk verdiskaping, der olje- og gass, skipsfart og fisk står for rundt 27 prosent av brutto nasjonalprodukt. Men potensialet i det norske havrommet, som i areal er seks ganger større enn fastlandet, er altså større.

Det har offshoreindustrien på Sørlandet for lengst merket seg. Flere selskaper deltar i den grønne og blå bølgen som næringsministeren, vi og mange andre ser komme. MacGregor, Siem Offshore, OneCo og Umoe Mandal er blant bedriftene i landsdelen som allerede er leverandører til et voksende globalt marked innen offshore vind. MacGregor har også levert kranløsninger til det første skipet spesiallaget for undervanns gruvedrift. Og flere NODE-bedrifter ser på hvordan de kan utnytte eksisterende kompetanse og teknologi for å flytte fiskeoppdrettsanleggene lenger ut fra land.

Å overføre dagens kompetanse og teknologi til nye markeder, er et strategisk hovedmål for GCE NODE, næringsklyngen som består av 74 teknologibedrifter som til nå primært har levert til olje- og gassindustrien. NODE-klyngen skal ikke bare jobbe for at bedriftene forblir verdensledende innen sine kjerneområder, men også finne nye forretningsmuligheter for det bedriftene er best på.

Omstillingstakten i de sørlandske bedriftene akselererer som følge av nedgangen i oljeprisen og tilhørende investeringsstans. At nye, store satsinger kommer i omgivelser og områder som NODE-bedriftene er familiære med – havet –, er en betydelig fordel. Etter å ha levert verdensledende, høyteknologiske løsninger offshore i flere tiår, er kunnskapen om havrommet høy.

NODE-selskapene leverer blant annet offshorekraner, vinsjer, pumper, hiv-kompensering, membraner, boreutstyr, slanger og skip. Den teknologiske basen som er bygget opp over tid i petroleumsbransjen, kan tilpasses andre næringer i havet – og kombineres med evnen til å innfri verdens strengeste miljø- og sikkerhetskrav. Det er også et konkurransefortrinn.

Forskning, utvikling og innovasjon er nødvendig for å utvikle olje- og gassnæringens konkurransekraft og evne til omstilling. GCE NODE har fått midler fra Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge til å belyse mulighetene for å bruke offshoreteknologi i andre industrier, og til å utvikle kunnskap om nye markeder og etablere nye prosjekter og tjenester rettet mot disse.

GCE NODE har for tiden fire prosjekter innen det som ofte kalles Blue Growth eller blå vekst, der teknologi og kompetanse flyttes til nye områder i havrommet. Det største prosjektet er knyttet til offshore vind. Her er mange gode eksempler. MacGregor skal levere ankersystemet til Statoils Hywind Scotland Pilot Park, en vindpark som består av fem flytende turbiner som skal bygges i Skottland, i et område med mer enn 100 meters dybde. Neste fase for Hywind kan være leveranse av kraft til en offshore plattform. Umoe Mandal og Norsafe utvikler skip som kan transportere personell i vindparkene også i større bølgehøyder.

Innen akvakultur/havbruk jobber GCE NODE sammen med Lister Nyskaping i et prosjekt for dyrking av makroalger. Prosjektet er et samarbeid med Ocean Forest, et selskap til Lerøy Seafood Group og Bellona.

GCE NODE er deltaker i to prosjekter innen undervanns gruvedrift. Boreteknologi og kraner er selvsagt relevant når havbunnen skal utforskes på jakt etter verdifulle mineraler.

Blue Growth-strategien har som mål å åpne mulighetsrommet for offshoreindustrien på Agder og bidra til flere ben å stå på.

Vi og verden har fokus på mer bærekraftige løsninger med lavere ressursbruk og lavere utslipp. Klimaendringene påvirker oss alle og preger stadig sterkere de valg industrien tar. Olje- og gassindustrien vil fortsatt være Norges viktigste verdiskaper i mange tiår. Den vil gi oss store inntekter, men også kompetanse og teknologi til å lykkes i nye, havrelaterte næringer.

Havrommet har vært NODE-selskapenes arena de siste 50 årene. Her har vi utviklet verdensledende teknologiske løsninger, og opparbeidet en kompetanse få kan matche. Det vil gjøre oss i stand til å skape nye jobber, i nye næringer, som vil generere nye store verdier for Norge.