Frem mot 2050 planlegges det store utbygginger av offshore havvind globalt. En stor del av utbyggingen vil være i Nordsjøbassenget og i norsk farvann. Foreløpig er det lagt ut to konsesjonsområder i norsk farvann; Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord.

Kronikk av Arne Thomassen (fylkesordfører Agder), Høye G. Høyesen (regiondirektør NHO Agder), Tom Fidjeland (administrerende direktør i GCE NODE) og Rune Klausen (leder Fremtidens Havvind). Publisert i Fædrelandsvennen 27. desember 2021.

Dette gir leverandørindustrien i Agder nye, store muligheter innen offshore havvind. Markedet er enormt, og det er nå det skjer. Både innenfor etablert bunnfast teknologi og ny flytende teknologi. Havvind vil også kunne gi Agder basestasjoner for drift, vedlikehold og beredskap samt ilandføring av fornybar kraft som kan sikre norsk fastlandsindustri.

Denne muligheten må vi gripe! Dette industrieventyret vil danne grunnlaget for mange nye arbeidsplasser innenfor fornybar energi på landsbasis og i Agder. Ikke minst vil det gi grobunn for nye høykompetente industrimiljøer i Agder.

Den maritime leverandørindustrien i Agder har vært konsentrert mot oljeservice, og en overgang til fornybar energi er nødvendig for disse selskapene. I overgangen til mer fornybare energikilder er havvind en viktig del av løsningen. For bedriftene i Agder er denne overgangen nødvendig, og det er viktig at nasjonale myndigheter bidrar til at bedriftene lykkes. Norge ligger etter andre land til tross for at konsesjonsområdene Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord er lagt ut. Det betyr at vi foreløpig mangler et hjemmemarked, noe som er svært viktig for å utvikle leverandørindustrien.

Fremtidens Havvind er et regionalt samhandlingsprosjekt i Agder som har som mål å bidra til at disse mulighetene blir realisert. Fremtidens Havvind arbeider for å samle Agder til felles innsats for offshore havvind. Nye oppdrag til bedrifter i Agder og nye etableringer kan bli belønningen. Næringsliv, politikere, offentlige myndigheter og akademia arbeider sammen om å skape en ny grønn næring i Agder. I styringsgruppen sitter GCE NODE, Agder fylkeskommune, NHO Agder, UiA, NCE EYDE, Næringsalliansen i Agder og Green Energy Network. Fremtidens Havvind finansieres av Agder fylkeskommune, Sørlandets kompetansefond og Aust-Agder utviklings- og kompetansefond i fellesskap.

Agder fylkeskommune har sammen med Listerregionen, Region Kristiansand og Østre Agder regionråd dannet en egen regionalpolitisk styringsgruppe. Fremtidens Havvind jobber sammen med denne styringsgruppen for å utnytte mulighetene Agders kystlinje kan gi med tanke på baseaktiviteter. Helt konkret handler det om etablering av basestasjon for Sørlige Nordsjø II, og ilandføring av kraft til Agder. En base for drift, vedlikehold og beredskap bør legges til Norge og Agder. Vi kan tilby riktig kompetanse og beliggenhet samtidig som Norge sikrer sin egen verdikjede.

I Fremtidens Havvind mener vi at Norge raskt må bygge om en leverandørindustri som skal dekke hele verdikjeden for havvind. Skal vi lykkes må den nasjonale politikken prioritere følgende:

  • Vi trenger et hjemmemarked som gir kontinuitet og forutsigbarhet. Prosessen rundt rammevilkår og utbygging på norsk sektor går for sent. Andre land bygger opp sin leverandørindustri raskere enn Norge. Tempo er viktig!
  • Nye konsesjonsområder må legges ut for å sikre forutsigbarhet for norsk leverandørindustri. Konsesjonsrundene for havvind brukes strategisk for å utvikle leverandørindustrien.
  • Aktørmangfold er selve forutsetningen for å utvikle en komplett, norsk verdikjede for havvind. Derfor bør det tildeles areal til minst tre aktører på Sørlige Nordsjø II (bunnfast) og minst fem aktører på Utsira Nord (flytende) gjennom at Sørlige Nordsjø II deles i tre områder, og Utsira Nord deles i fem områder.
  • Samarbeidsforum for havvind må få fortsette sitt arbeid for sikre sameksistens med fiskerinæringen og miljøet på og i havet.
  • Norge bør være en ledende aktør innen havvind. Vi trenger en nasjonal satsing på innovasjon og forskning.
  • Risikoavlastning for utvikling av ny teknologi for flytende havvind må på plass.
  • Norge utvikler et framtidsrettet kraftnett i Nordsjøen. Dette må tilknyttes Norge for å sikre norsk fastlandsindustri.

Fremtidens Havvind har presentert disse punktene til Agderbenken, og vi håper våre stortingspolitikere tar dette med seg videre til sine respektive komiteer. For Agder er det avgjørende å lykkes innenfor havvind.

Agder er i dag et av Norges viktigste fylker med tanke på verdiskaping nasjonalt. Vi har lenge vært ledende innenfor maritime næringer og kraftforedling. Verdiskapingen vår er bygd på langsiktig forvaltning av våre naturressurser og verdensledende industrikompetanse. Suksessen er bygget på landsdelens unike evne til å samarbeide, en erfaring som i dag er forankret i sterke industriklynger, universitet og andre kompetansemiljøer.

Derfor skal vi også lykkes med å utvikle en stor verdensledende leverandørindustri for havvind i Agder.