Ved å bygge ut mer fornybar energi i Norge kan vi motvirke klimaendringene, redusere strømregningen og skape nye, norske industriarbeidsplasser.

Rune Klausen, prosjektleder Fremtidens Havvind og Tom Fidjeland, administrerende direktør i GCE NODE

Verden trenger mer fornybar energi. Selv med en forpliktende Paris-avtale i bunn, blir kloden vår stadig varmere. I dag kommer rundt 80 prosent av verdens energi fra fossile kilder. Om vi kan bygge ut mer fornybar energi som erstatter forurensende energi, gjør vi verden til et litt bedre sted å leve. Norge har store uutnyttede energiressurser i havet som vi straks begynner å ta i bruk.

Norge trenger mer fornybar energi. Norske strømkunder har lagt bak seg den dyreste vinteren noensinne, men blir minnet av Statnett om at vi – for første gang – går inn i en periode med kraftunderskudd fra 2026. Det kan bety nye prissjokk og tilhørende subsidier i milliardklassen for å dempe effekten for husholdningene. Å ikke bygge ut fornybar energi, vil altså også koste mye, også for industrien. Høye strømpriser truer norske arbeidsplasser.

Strømunderskuddet kommer som følge av en massiv elektrifisering av samfunnet. Omtrent alt som kan elektrifiseres, må elektrifiseres – om vi skal etterleve forpliktelsene i Paris-avtalen. Det krever utbygging av ny fornybar energi, og Norge må bygge. Vi kan ikke, som et at verdens rikeste land, si at vi ikke har intensjon om å oppfylle Paris-avtalen.

Norsk industri trenger mer fornybar energi. Med planer om å bygge fabrikker som skal lage batterier eller produsere hydrogen og ammoniakk, vil norske industribedrifters forbruk av elektrisk kraft øke kraftig i årene framover. Initiativene er med på å utvikle norsk industri og på å opprettholde eller øke antallet industriarbeidsplasser i kraftkrevende næringer, som vi har en lang og sterk tradisjon for i Norge.

Mer av alt – fortere! For noen måneder siden fremla den norske energikommisjonen sin rapport med klare anbefalinger for utviklingen av norsk energisektor. Kommisjonen gav rapporten en uvanlig tabloid tittel: «Mer av alt – fortere!» Flertallet i kommisjonen, som kom med anbefalinger på tvers av politiske skillelinjer, sa tydelig i fra: Norge styrer mot et kraftunderskudd og trenger derfor mer energi. Verden styrer mot en uutholdelig klimaendring og trenger mer fornybar energi. Derfor må vi bygge ut mer vann, sol, vind på land og vind til havs, samtidig som bruker energi mer fornuftig.

Å gjøre verden uavhengig av fossile energiformer vil kreve mye av oss, kanskje også mer enn mange i utgangspunktet er villig til å gi. Regjeringen vil nå bruke inntil 23 milliarder kroner på å utvikle havvind på Sørlige Nordsjø II – det første norske området hvor det blir tildelt lisens for produksjon av havvind. Dette er området som ligger nærmest Sørlandet og hvor sørlandske aktører har posisjonert seg sterkest for å ta en posisjon. Dette er også området hvor det fort åpnes nye felt i de neste lisensrundene.

Det blåser mye i Nordsjøen. At Norge nå åpner for havvind har fått stor oppmerksomhet internasjonalt. Av de mange konsortiene som vil by på de norske lisensene, er en rekke globale energigiganter. De ser potensialet som ligger i Norge og vil være med fra starten.

Mange av konsortiene har gjennomført samlinger for å møte leverandørindustrien på Sørlandet. De kommer for å bli kjent med verdensledende bedrifter som allerede har havet som sin arbeidsplass, og som er vant til å finne nye, smarte måter å gjøre ting på. Norsk leverandørindustri har vist en utrolig og vedvarende evne til å finne mer kostnadseffektive løsninger som bringer industrien framover. Det samme kommer til å skje innen havvind.

For sørlandske leverandører er havvind et stort marked og en spennende mulighet for en industri som er i bevegelse fra olje og gass til fornybar energi i havet.